избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Осогово

Карта


Код
BG079

Област
Кюстендил

Критерий
B2, C6

Площ
24125,09 ha

Собственост
"държавна собственост - 82%; общинска собственост - 12%; частна собственост - 6%;"

Описание
Намира се в Югозападна България, на юг от град Кюстендил. Мястото обхваща по-голямата част от едноименната планина в границите на България. На северозапад и север границата преминава по склоновете на планината над главен път Е871 (от граничен пункт Гюешево към Кюстендил) и над града. Масивът Осогово се състои от две високи плоски планински била с направление северозапад-югоизток и югозапад-североизток. При тяхното пресичане се издига най-високият връх на масива – Руен (2251 м). По дълбоки долини се оттичат водите на реките Бистрица, Новоселска и Елешница от дясната приточна система на Струма. На места по билата и в долините има отделно стърчащи оголени скали, малки скални комплекси и ерозирани терени. В Осогово поради по-суровите климатични условия и по-голямата оводненост преобладават кафявите горски почви свързани с развитието на буковите гори. В по-високите части се срещат тъмнокафяви планинско-горски почви с много слабо развита иглолистна горска растителност, а по планинските била почвите са планинско-ливадни с добре развити тревни съобщества. С най-голяма площ са буковите гори от обикновен бук /Fagus sylvatica/ и буковите гори, смесени с бял бор /Pinus sylvestris/. По-малка площ заемат горите от обикновен горун /Quercus dalechampii/ в по-никите части. На отделни места са запазени стари букови гори с висока екологична стойност. Иглолистните са от бял бор /Pinus silvestris/ или смесени от бял бор и бук, както и малки по площ смесени гори от ела /Abies alba/ и смърч /Pinus peuce/. Във високопланинския пояс се среща сибирската хвойна /Juniperus communis nana/ предимно в съобщества с производни храстовидни и тревни формации.

Птици
В Осогово са установени 111 вида птици, от които 11 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 35 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като застрашени в Европа са включени съответно в категория SPEC2 - 10 вида, в SPEC3 - 25 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 18 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 17 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Мястото е от Европейско значение за планинския кеклик /Alectoris graeca/, чиято гнездова популация тук е значителна. Осогово поддържа представителни популации на осояда /Pernis apivorus/ и белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/. Скалният орел /Aquila chrysaetos/, соколът скитник /Falco peregrinus/ и бухалът /Bubo bubo/ също гнездят в района.

Заплахи
Осогово е слабо населен район, а в подножието му се намира областен град. Местообитанията в планината са уязвими от човешки дейности, свързани с горското стопанство, земеделието, ползването на водите и неустойчивото ползване на природните ресурси. В резервата “Църната река” не са разрешени човешки дейности, но извън него се извъшва интензивна горско-стопанска дейност, включително и голи сечи. Премахването на старите умиращи дървета и тези с хралупи, ограничава значително възможностите на кълвачите и совите да намират подходящи места за гнездене и храна. Използват се пасищата в близост до селищата. Отдалечените от селищата не се използват пълноценно, поради намаления брой селскостопански животни в сравнение с миналото и продължаващия процес на обезлюдяване. Това води до изоставяне на земите, сукцесия на храсталаците и горите и влошаване на важни за птиците местообитанията. Освен това разораването на ливадите и пасищата, както и разширяване на рудодобивните дейности води до унищожаване на ценни местообитания. Преки заплахи за птиците се предизвикват от катерачеството, делта- и парапланеризма, бракониерството и вземане на малки от гнездата на грабливи птици и др.

Законова защита
На територията на Осогово има само една защитена територия – резерват “Църната река”, който заема 2% от площта на мястото. Обявен е за опазване на характерни горски екосистеми. В процедура е обявяването на защитена местност по долината на река Бистрица в северозападната част на Осогово. През 1998 г. е определено КОРИНЕ място “Осогово”, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. То се припокрива с предложената защитена зона. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax