избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Долни Богров-Казичене

Карта


Код
BG004

Област
София - област, София - град

Критерий
A1, C1

Площ
2251,16 ha

Собственост
"държавна собственост - 6%; общинска собственост - 20%; частна собственост - 74%;"

Описание
Мочурлива местност между селата Долни Богров и Казичене, прорязана от отводнителни канали. През зимата мочурливите места не замръзват поради наличието на минерален извор. Основното местообитание са ливади и пасища, обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. (Бондев, 1991). Височината на тревостоя достига 1-1,2 м. На места се срещат отделни групи върби /Salix spp./, тръстика /Phragmites australis/ и папур /Typha spp./.

Птици
Районът е място от международно значение за гнездящия тук световно застрашен ливаден дърдавец /Crex crex/. Срещат се още 4 световно застрашени вида - белооката потапница /Aythya nyroca/ - през гнездовия период, а малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, белошипата ветрушка /Falco naumanni/ и водното шаварче /Acrocephalus paludicola/ - по време на миграция. При езерото Долни Богров се намира единствената колония на нощна чапла /Nycticorax nycticorax/ в Софийското поле. Комплекса от ливади и влажни зони е важно местообитание за 22 вида от европейско природозащитно значение (BirdLife International, 2004). Освен световно застрашените видове, споменати по-горе, мястото осигурява подходящи местообитания за още 11 вида птици от значение за Европейския съюз, вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Те се срещат в района основно по време на миграция. Десет от видовете птици, сещащи се в райно на Долни Богров-Казичене са включени в Червената книга на България

Заплахи
Долни Богров-Казичене се намира в непосредствена близост до столицата на България – София, където инфраструктурата е добре развита, околните селища са гъсто населени и постоянно се разширяват. Северно от мястото е разположен голям индустриален комплекс – Кремиковци. Продължаващата урбанизация и развитието на инфраструктурата повишава антропогенния натиск върху територията и може да доведе до бърза изолация и влошаване на важните за птиците местообитания. Спортния риболов и ползването на влажните зони за почивка през размножителния период, както и лова са причина за значителното безпокойство на птиците в тези места.

Законова защита
Под законова защита е поставена по-малко от 1% от територията на Долни Богров-Казичене. Защитена местност “Блатата” е обявена през 1993 г. за опазване на редки и застрашени видове, основно водолюбиви птици. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax