избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Язовир Розов кладенец

Карта


Код
BG022

Област
Стара Загора

Критерий
A1, A4i, B1i, C1, C2, C3

Площ
1284,1 ha

Собственост
"държавна собственост - 59%; общинска собственост - 8%; частна собственост - 33%;"

Описание
Язовир, разположен между гр. Гълъбово и с. Обручище в долината на р. Соколица, на мястото на вливането й в р. Сазлийка. Заобиколен е от ниски хълмове (100 - 130 м н.в.) и от изток и запад - от селища и голям индустриален комплекс. Северно от стената на язовира, на около километър от нея се простира по-малък водоем. Към мястото се отнася и част от андигираната плитка долина на р. Сазлийка, поради естествената й връзка с него. В язовира преобладава открита водна площ без растителност по бреговете. Водоемът северно от стената е с непостоянно водно равнище и най-често представлява суха територия с мозаично разпръснати по-малки водоеми. В тази част има насипи от инертни материали. Водите на язовира се ползват за охлаждане на близката ТЕЦ, поради което и през зимата те са със сравнително постоянна и по-висока от нормалната температура. На места по бреговете има изкуствени насаждения от черен бор /Pinus nigra/, акация /Robinia pseudoacacia/. Долината на р. Сазлийка е обрасла с типична крайречна растителност от върба /Salix spp./, топола /Populus spp./ и храсти.

Птици
Язовир Розов кладенец и прилежащите му територии са важно място за почивка на водолюивите птици по време на миграция и през зимата, тъй като водите му не замръзват и през най-студените зимни дни. Тук са установени 142 вида птици, от които 34 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 62 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 43 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 38 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Язовирът е място от международно значение за зимуването на малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/ и големия корморан /Phalacrocorax carbo/. Макар и в по-малки количества през зимата са установени световно застрашените видове къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ и белоока потапница /Aythya nyroca/. Още един световно застрашен вид се среща в района на язовира по време на миграция - ливадният дърдавец /Crex crex/.

Заплахи
Язовир Розов кладенец е разположен в близост до град и промишлена зона, където се осъществяват интензивни човешки дейности. Достъпът е неограничен. Мястото е чувствително към всички човешки дейности, причиняващи безпокойство, особено навлизането с лодки в язовира преди изгрев слънце, когато птиците нощуват във водата. Другият проблем е отстрелването на защитени видове, ловът извън разрешените ловни дни и с непозволени средства. Промишлената зона има отрицателно влияние върху влажната зона, доколкото причинява замърсяване.

Законова защита
През 1997 г. язовирът е предложен за защитена територия съгласно българското законодателство поради значението си за птиците, но досега не е официално поставен под защита. През 1998 г. е обявен за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax