избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Радинчево

Карта


Код
BG020

Област
Хасково

Критерий
B2, C6

Площ
5786,05 ha

Собственост
"държавна собственост - 26%; общинска собственост - 34%; частна собственост - 40%;"

Описание
Скалист, на места ерозиран район с храстова растителност и гори в Югозападен Сакар. Разположен е на левия бряг на река Марица, като на изток достига до шосето село Йерусалимово - село Изворово, на север - до шосето между селата Оряхово - Коларово, а на запад - до черен път, минаващ от север на юг по билото над Голямата река. В района преобладават откритите пространства - селскостопански земи и ливади обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с мезоксеротермна тревиста растителност. На места, разпръснато в цялата местност, има храсталаци от драка /Paliurus spina-christi/, примесени със смин /Jasminum fruticans/, в съчетание с ксеротермни тревни формации със средиземноморски елементи, напр. дамаска челебитка /Nigella damascena/. Горите обхващат едва една трета от територията. Те са първични смесени широколистни гори от космат /Quercus pubescens/ и виргилиев /Quercus virgiliana/ дъб със средиземноморски елементи, на места възникнали вторично, като често са примесени и с келяв габър /Carpinus orientalis/ (Бондев, 1991).

Птици
Радинчево е представителен район за видове птици характерни за сухите тревни местообитания. На територията му са установени 119 вида птици, от които 25 вида са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 54 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 31 вида. Районът осигурява подходящи местообитания за 36 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Тридесет и четири от тях са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС и повече от половината от тях имат значителни гнездови популации тук. Радинчево е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за дебелоклюната чучулига /Melanocorypha calandra/, където този вид гнезди в значителни количества. Белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, черният щъркел /Ciconia nigra/, совоокият дъждосвирец /Burchinus oedicnemus/ и белочелата сврачка /Lanius nubicus/ също имат представителни популации в Радинчево. По време на миграция района са наблюдавани малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, ливадният дърдавец /Crex crex/, а в близкото минало и голямата дропла /Otis tarda/ (Борисов, 1988).

Заплахи
Районът на Радинчево се влияе от човешки дейности, свързани основно с животновъдството и земеделието. Намаляването на пашата, както и разораването на пасищата води до загуба на ценни тревни местообитания за птиците. Сухите пасища и ливади са особено уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека. През 2000 г. 50% от мястото е било опожарено. Съществуващите електропреносни мрежи са опасни за грабливите птици и щъркелите. Преки заплахи за птиците се предизвикват от вземане на малки от гнездата им, както и от тровенето и улавянето на птици с капани. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове.

Законова защита
Около 7% от територията е под законова защита, съгласно националното природозащитно законодателство, чрез обявяването на Защитена местност “Бакърлията” през 2001 г. Целта е да се опазят редки видове влечуги, птици, бозайници и растения, както и характерни за Сакар планина местообитаия. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax