избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Остров Вардим

Карта


Код
BG018

Област
Велико Търново

Критерий
B1i, B2, C3, C6

Площ
1167,98 ha

Собственост
"държавна собственост - 99.6%; общинска собственост - 0.4%"

Описание
"Остров Вардим е покрит почти изцяло с естествена гора от заливен тип, която в западната част е изсечена и превърната в тополова плантация. Разположен е на река Дунав от км 546 до км 542, източно от град Свищов, северно от едноименното село. Основното местообитание на острова е естествена заливна гора със сложна структура. Характерна само за мястото е асоциацията от летен дъб /Quercus robur/, дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflora/ и бял бряст /Ulmus laevis/. В дъбовата част на гората има подлес с участие на черна акация /Amorpha fruicosa/ и др. В останалата част на острова растителността е доминирана от бяла /Populus alba/ и черна /Populus nigra/ топола и е с по-беден видов състав в сравнение с тази по крайбрежието на Дунав. Откритите тревни площи са представени сравнително слабо. При високи води през пролетта част от острова се наводнява, но през останалите месеци тя е суха. В западната и източната част се образуват временни пясъчни коси, лишени от растителност (Дойков, 1990; Иванов, 1993). "

Птици
Остров Вардим е педставително място за видовете птици зависещи от крайречните заливни гори. На територията му са установени 75 вида птици, от които 21 са вписани в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 31 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 11 вида, в SPEC3 - 18 вида. Международната значимост на остров Вардим се определя от обстоятелството, че той е едно от петте най-важни места в България за гнездене на големия корморан /Phalacrocorax carbo/, нощната чапла /Nycticorax nycticorax/ и лопатарката /Platalea leucorodia/, образуващи тук значителни колонии. До около 1985 г. на острова са гнездили малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, гривестата чапла /Ardeola ralloides/ и блестящият ибис /Plegadis falcinellus/ (Grimmett, Jones, 1989), които през последните години са изчезнали като гнездящи. В последните години на острова отново гнезди морския орел /Haliaetus albicilla/.

Заплахи
Мястото е много чувствително към промени във водния режим, тъй като е силно зависимо от пролетното заливане, което поддържа крайречните гори. Горските местообитания са силно повлияни от горскостопанските дейности, свързани с изсичане на естествената растителност и поддържане на плантации от нетипични видове. Тези дейности имат отрицателно въздействие върху качеството и устойчивостта на крайречните заливни гори и водят до значително безпокойство на птиците в колониите през размножителния сезон. Незоконния лов, събирането на растения и риболова също причиняват безпокойство на птиците.

Законова защита
Около 9% от територията е под законова защита след обявяването на Защитена местност “Стария дъб” през 1971 г. Целта е да се опази уникалната дъбова гора. През 1998 г. остров Вардим е обявен за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax