избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Рибарници Пловдив

Карта


Код
BG016

Област
Пловдив

Критерий
A1, A4i, B1i, C1, C2

Площ
145,76 ha

Собственост
"държавна собственост - 74%; общинска собственост - 11%; частна собственост - 15%;"

Описание
Обрасли с блатна растителност рибарници, разположени северно от гр. Пловдив. Общият вид на рибарниците се определя от обрасли с хидрофитна растителност басейни. Преобладават роголистникът /Cerathophilum sp./, плаващият ръждавец /Potamogeton natans/, дяволският орех /Trapa natans/, щитолистната какичка /Nymphoides peltata/ и др. Бреговете на басейните са обрасли с папур (Typha angustifolia, Typha latifolia, Typha laxmanii), тръстика /Phragmites australis/, ежова главичка /Sparganium ramosum/, острица /Carex sp./, шавар /Juncus sp./ и единични върби /Salix sp./. Тръстиката и папурът образуват на места острови сред басейните. По дигите има ивици от овощни дървета и тополи.

Птици
На територията на рибарници Пловдив са установени 87 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 34 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 7 вида, в SPEC3 - 24 вида. Рибарниците са място от световно значение за малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/ по време на зимуване и миграция, както и за голямата бяла чапла /Egretta alba/ през зимата. По време на миграция тук може да се наблюдава и белооката потапница /Aythya nyroca/ и голямата бекасина /Gallinago media/. Рибарниците са едно от най-значимите места за почивка по време на миграция за средната бекасина /Gallinago gallinago/, сивия жерав /Grus grus/, блатната сова /Asio flammeus/ и зеленоногата водна кокошка /Gallinula chloropus/.

Заплахи
Рибарници Пловдив са разположени в промишлената зона на град Пловдив – вторият по големина град в България. Те са подложени на силен антропогенен натиск от продължаващата урбанизация на района, както и от интензивните човешки дейности. Най-голяма заплаха за местообитанията на влажната зона са пресушаването на рибовъдните басейни, поради спиране работата на рибарниците и високата цена на водата. Пресъхналите басейни не могат да се ползват от гнездящите и мигриращите видове птици. Изсичането на дървесната и храстовата растителност и залесяването с неприсъщи за района видове, както и опожаряването на кайбрежната водлюбива растителбност влошава местообитанията, които са важни за малкия корморан и за други видове привързани към тях. Поради лесния достъп до територията се наблюдава висока степен на безпокойство на птиците от незаконен отстрел на защитени видове, риболов с мрежи, спортен риболов, умишлено безпокойство на рибоядни птици и движение на моторни превозни средстваНегативно въздействие върху орнитофауната в района оказват и скитащите кучета и котки, които унищожават гнездата, яйцата и малките на наземно гнездящите птици.

Законова защита
Рибарници Пловдив не са защитени по националното природозащитно законодателство. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax