избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Язовир Конуш

Карта


Код
BG015

Област
Пловдив

Критерий
A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C6

Площ
37,68 ha

Собственост
"държавна собственост - 73%; общинска собственост - 27%;"

Описание
Язовир Конуш е разположен непосредствено до едноименното село, на 15 км североизточно от гр. Асеновград. От юг и запад е заобиколен от земеделски земи. На изток граничи с черен път и стопанския двор на селото. Стената на язовира е разположена в северната му част. В язовира преобладава свободната водна повърхност. В южната му част се вливат две малки реки, където се образува заблатен участък. Той е обрасъл с водолюбива растителност, главно папур /Typha sp./, като сред папура и по брега има стари върби /Salix sp./ и тополи /Populus sp./. Само през пролетта до края на май участъкът с върбовите дървета е залят с вода.

Птици
През различните периоди на годината в язовир Конуш са установени 114 вида птици, от които 21 вида са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 42 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 9 вида, в SPEC3 - 31 вида. Язовирът е място с международно значение за срещащия се редовно по време на миграция и през зимата малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/. Отделни двойки малки корморани се задържат тук до късно през пролетта, поради което е твърде вероятно те да останат да гнездят, ако не бъдат безпокоени и преследвани. Други два световно застрашени вида също се срещат в язовира – белооката потапница /Aythya nyroca/ по време на миграция и къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/ през зимата. Тук се намира една от най-големите в страната колонии на нощна чапла /Nycticoraх nycticoraх/, смесена с малка бяла чапла /Egretta garzetta/. Язовир Конуш е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на тези два вида. Тук се концентрира и една от най-значимите зимуващи популации на късокрилия кюкавец /Actitis hypoleucos/, а също и представителни популации на голямата бяла чапла /Egretta alba/ и патицата клопач /Anas clypeata/ през зимата.

Заплахи
Язовир Конуш е разположен в непосредствена близост до населено място, което е причина за интензивните човешки дейности и силния антропогенен натиск в района. Малката площ на язовира и лесния неограничен достъп до него прави мястото уязвимо от всички осъществявани човешки дейности. Основните дейности причиняващи пряко безпокойство на птиците са лова, спортния риболов, движението на моторни превозни средства, незаконния риболов с мрежи, както и навлизането в чапловата колония през гнездовия период. Изсичането на старите дървета, включително незаконите сечи и залесяването с неприсъщи за района видове води до пряка загуба на местообитания за гнездене на чапловата колония и за почивка на малкия корморан. Интензификацията на селското стопанство, особено използването на пестициди и изкуствени торове, както и вливането на отпадни води от селото в язовира предизвиква промяна в химичния и микробиологичния състав на водите и влошаване на водните местообитания. Опожаряването на тръстиковите масиви е друг фактор, оказващ отрицателно въздействие върху качеството на местообитанията на чаплите и кормораните и води до пряко унищожаване на птици. През последните години около язовира възникват незаконни сметища за битови и строителни отпадъци, които променят качеството на местообитанията и растителният им състав.

Законова защита
На този етап под законова защита се намира гнездовата колония на чаплите в язовир Конуш. Защитената местност “Аязмото” обхваща 10% от язовира. През 1997 г. язовир Конуш е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. е обявен и за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на застрашени видове птици.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax