избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Маджарово

Карта


Код
BG014

Област
Хасково

Критерий
A3, B2, C6

Площ
3550,23 ha

Собственост
"държавна собственост - 71%; общинска собственост - 25%; частна собственост - 4%;"

Описание
Маджарово обхваща част от дълбока, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и на места високи до 150 м скални масиви. Мястото е разположено в Източните Родопи между село Бориславци и град Маджарово. Значителна част от територията е заета от скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. Разнообразният релеф и почвена покривка обуславят развитието на мозайка от дървесна, храстова и тревиста растителност. На места склоновете са покрити с широколистни смесени гори от цер /Quercus cerris/, благун /Quercus frainetto/ и космат дъб /Quercus pubescens/, със средиземноморски елементи като червена хвойна /Juniperus oxycedrus/, плюскач /Colutea arborescens/ и др. В една ограничена част преобладават храсталаци от драка /Paliurus spina-christi/, примесени със смин /Jasminum fruticans/, в съчетание с ксеротермни тревни формации със средиземноморски елементи (Бондев, 1991). Селскостопанските земи са разположени главно по високите части на долината и в самото долинно разширение. Коритото на реката е песъкливо-каменисто, като бреговете му са обрасли с върби /Salix spp./ и храсталаци.

Птици
На територията Маджарово са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 78 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 6 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида, в SPEC3 - 52 вида. Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 6 биомно ограничени вида характерни за този биом от общо 9, установени за България - испанско каменарче /Oenanthe hispanica/, голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво коприварче /Sylvia melanocephala/, скална зидарка /Sitta neumayer/ и черноглава овесарка /Emberiza melanocephala/. В района се срещат пет световно застрашени вида птици по време на зимуване, миграция или през гнездовия период, като белошипата ветрушка /Falco naumanni/ все още гнезди тук. Една от двете колонии на белоглавия лешояд /Gyps fulvus/ в България се намира на скалните комплекси по бреговете на река Арда. Маджарово е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за гнезденето на черния щъркел /Ciconia nigra/, белоглавия лешояд и черната каня /Milvus migrans/. Тук се поддържат и едни от най-значимите в България гнездови популации на пъстрия скален дрозд /Monticola saxatilis/, градинската овесарка /Emberiza hortulana/, големия маслинов присмехулник и черния щъркел, което определя европейското значение на мястото за тези видове. Районът на Маджарово е богат на застрашени и редки растителни и животински видовe, включени в Червената книга на България и защитени със закон.

Заплахи
Маджарово се влияе от човешки дейности, свързани основно с традиционното животновъдство в района. Намаляване броя на домашните животни в следствие с постепенното обезлюдяване на района както и на умрелите в природата животни, водят до липса на хранителен ресурс за лешоядите. Бракониерството и използването на отрови против вълци оказва пряко отрицателно влияние и гибел на грабливи птици, особено на лешоядите. Съществуващите електропреносни мрежи са опасни за грабливите птици и най-вече за младите, които са излетели наскоро. Преки заплахи за грабливите птици са вземане на малки от гнездата им и безпокойството причинено от скалното катерене, делта- и парапланеризма и вземане на малки от гнездата им. Горските местообитаиня са застрашени от естествени или причинени от човека горски пожари, залесяване с не присъщи на района дървесни видове, както и незаконните сечи, особено покрай реките. До началото на 90-те години на миналия век района на град Маджарово се е характеризирал с развита минна промишленост, което водеше до разрушаване на местообитания и замърсяване на река Арда. Днес инвестиционни проекти, свързани с добив на злато, са сериозна заплаха за мястото, която може да предизвика по-нататъшно разрушаване и фрагментация на местообитанията, а така също и замърсяване на почвата и водите. Има планове за изгаждане на малки ВЕЦ-ове по поречието на Арда, което ще има значително отрицателно влияние върху хранителната база на черния щъркел. През последното десетилетие започна по интензивно развитие на туризма в района, което може да доведе до негативни последици за птиците, ако процеса не е регулиран по подходящ начин. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове.

Законова защита
Около 7% от територията на Маджарово е поставена под законова защита съгласно националното законодателство. Защитената местност “Патронка” е обявена за опазване на колонията белоглави лешояди. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax