избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Долна Козница

Карта


Код
BG100

Област
Кюстендил

Критерий
A1, C1

Площ
3994,52 ha

Собственост
"държавна собственост - 16%; общинска собственост - 60%; частна собственост - 24%;"

Описание
Намира се в Югозападна България между Дупница и Невестино. Разположено е в хълмист район от двете страни на река Кознишка - ляв приток на река Струма и пътя свързващ двата града. На север се простира до селата Чифлигарци и Коркина, а на юг до Мърводол и Блато. В югозападната му част е село Четирци и началото на Скринския пролом на река Струма. На запад е село Ямен и град Невестино. На територията на мястото се срещат няколко типа местообитания, от които с най-голяма площ и значение са ливадите и пасищата обрасли с ксеротермни тревни съобщества от белизма /Dichantium schaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и садина /Crysopogon gryllus/ (Бондев, 1991).

Птици
Мястото е от международно значение за опазването световно застрашения ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в значителна численост.

Заплахи
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозните заплахи са косенето на ливадите през гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщането им в обработваеми земи. Промените в хидрологичния режим на района водят до промени във влажността на ливадите. Бракониерството е разпространена практика в района и предизвиква безпокойство и пряко унищожаване на птиците, включително на ливадния дърдавец.

Законова защита
Мястото няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax