избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Язовир Пясъчник

Карта


Код
BG010

Област
Пловдив

Критерий
A4i, A4iii, B1i, C3, C4

Площ
3178,99 ha

Собственост
"държавна собственост - 75%; общинска собственост - 11%; частна собственост - 14%;"

Описание
Язовир Пясъчник е изграден на едноименната река на около 2 км северозападно от село Любен, Пловдивско. В язовира се вливат още реките Калаващица и Геренска. Води от река Стрелченска Луда Яна и язовир Тополница се прехвърлят в язовира чрез изкуствен канал. Към мястото се включва и ивица обработваеми земи и малки гори около бреговете на язовира. Тук попадат микроязовирите Пясъчник и Паничери и фазанарията край село Любен. Микроязовир Паничери е плитководен изкуствен водоем с богати рибни запаси. Захранва се с вода от река Пясъчник по изкуствен канал, както и от дъждовни и снежни води. Язовир Пясъчник е изцяло с открита водна повърхност, без обраствания с водолюбива растителност по бреговете. На места по ниските хълмове около него има смесени широколистни гори от цер /Quercus cerris/ и космат дъб /Quercus pubescens/, изкуствени насаждения от черен бор /Pinus nigra/ и открити пространства с влажни ливади и обработваеми земи.

Птици
В района на язовир Пясъчник и околностите му са установени 146 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 52 вида. Според Директива 79/409 ЕС47 вида птици се нуждаят от специални мерки да опазване на техните местообитания, от които 43 са включени в приложение І на Директивата, а останалите са мигриращи незастрашени водолюбиви птици. Язовирът е място с международно значение за зимуването на водолюбиви птици, които тук се струпват 22 000 индивида, като най-многочислена е голямата белочела гъска /Anser albifrons/. От световно застрашените видове през зимата се срещат малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, малката белочела гъска /Anser erythropus/, червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и морския орел /Haliaeetus albicilla/, а по време на миграция - белооката потапница /Aythya nyroca/. За много видове птици язовирът се явява и важна междинна станция по време на пролетната и есенната миграция като място за почивка и хранене. Районът е едно от няколкото гнездови находища на орела рибар /Pandion haliaetus/ в страната. В микроязовир Паничери се намира смесена колония от малка бяла чапла /Egretta garzetta/ и нощна чапла /Nycticorax nycticorax/.

Заплахи
Язовир Пясъчник и прилежащите му територии се влияят от човешки дейности свързани основно с неустойчиво ползване на рибните ресурси, а също така и от лова, земеделието, управленето на водите и горскостопанските дейности. Различните обекти в мястото имат различна степен на уязвимост, но в най-висока степен са засегнати микроязовир Пясъчник и микроязовир Паничери поради стопанското ползване за рибопроизводство и свързания с това подобрен достъп до обекта. Бракониерството - незаконно отстрелване на защитени видове, използване на плаващи мрежи, в които често се оплитат птици, води до пряко унищожаване на птиците. Дейности като спортен риболов, лов, движение с МПС и други водят до безпокойство на птиците. В района се наблюдава и умишлено безпокойство на рибоядни птици от рибопроизводителите. Използването на пестициди и изкуствени торове в околните земеделски земи и в горните течения на вливащите се в язовира реки предизвиква негативни промени в качеството на водите. В резултат на прехвърлянето на води от язовир Тополница има замърсяване с тежки метали. Управлението на водните нива и по-специално пресушаването на микроязовирите при прилагането на рибовъдни практики лишава гнездящите, мигриращите и зимуващите птици от подходяща хранителна база. В околностите на язовира се прилагат неустойчиви горскостопански практики, включващи изсичане на дървета и храсти, залесяване с неприсъщи видове, както и бракониерски сечи, опожаряване на тръстиката и стърнища и незаконно депониране на битови и строителни отпадъци, които дейности водят до влошаване на местообитанията и нарушаване естествените функции на влажната зона. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове.

Законова защита
Язовир Пясъчник не е защитен по националното природозащитно законодателство. През 1997 г. е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. е обявен и за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на струпващи се и застрашени видове водолюбиви птици.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax