избор на език      |
 
 
ДОКУМЕНТИ
Основни документи
Становища
За партньри
Други документи
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДОКУМЕНТИ > Становища
Решението на Министерски съвет от 15.02.2007 за изключване на основни територии от НАТУРА 2000 е грубо нарушение на Директивата за птиците [2007-02-19 12:01:01]

То отваря пътя за санкции срещу България от ЕС. Вследствие на обслужване на корпоративни и частни интереси, ще понесем глоби от 10 до 90 милона евро на година и загуби от неусвоени структурни фондове от милиарди евро.

още>
Възражение срещу строителство на мини-ВЕЦ в Триградското ждрело [2007-02-14 12:01:01]
Проект за строеж на мини-ВЕЦ от фирма Петрол Комерс - Девин, е получил одобрение от Басейнова дирекция Източно Беломорски район - Пловдив. Проектът предвижда водохващането да стане в близост до защитената местност “Триградски скали” в ждрелото на Триградска река. Във връзка с това изказваме категоричното си несъгласие поради следните причини: още>
СТАНОВИЩЕ на БДЗП относно план за управление на ПП Рилски манастир [2007-02-14 12:01:01]
След запознаване с пълния текст на плана за управление на ПП “Рилски манастир”, Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България изразява особено задоволство от факта, че една от най-значимите в България и Европа защитени територии, какъвто е Природният парк “Рилски манастир” вече разполага с основния документ за успешното му опазване през следващите 10 години. още>
МНЕНИЕ на БДЗП относно План за управление на защитена местност Шабленско езеро [2007-02-14 12:01:01]
След запознаването с разработения от екип на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието План за управление на защитената местност “Шабленско езеро”, преди всичко следва да приветстваме изготвянето му като основен нормативен документ за професионалното опазване на една от най-ценните в България защитени природни територии. още>
Становище на БДЗП от 31.01.2007 г. относно удължаване на срока за ловуване на водоплаващ дивеч [2007-01-31 12:01:01]
Във връзка с разпространеното на 30 януари 2007 г. съобщение на Дирекция „Информация, връзки с обществеността и протокол” при МЗГ, че „...от НВМС съобщиха, че удължаването на срока за отстрел на пернат дивеч от разрешените видове през м. февруари, не крие опасност за разпространение на птичи грип в България до момента, в който не започне да се наблюдава засилен прелет на водоплаващи птици...” сме длъжни да заявим следното: още>
Становище на БДЗП от 30.01.2007 г. във връзка с искане на СЛРБ за удължаване на ловния сезон на водоплаващи птици до 28.02.2007 г., подкрепено от МЗГ [2007-01-30 12:01:01]
Във връзка с искане от януари 2007 г. на Национално сдружение Съюз на ловците и риболовците в България за удължаване на ловния сезон на водоплаващи птици до 28.02.2007 г. и подкрепено от МЗГ, Българското дружество за защита на птиците категорично заявява несъгласието си подобно искане да бъде удовлетворявано. Основанията ни за това са следните: още>
България е единствената страна, която влиза в Европейския съюз без Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 [2006-12-28 12:01:01]
Правителството не изпълни ангажимента си по присъединителния договор към Европейския съюз като не взе решение на 21 декември 2006 г. по приемането на защитените зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО. Вижте позицията на БДЗП!
още>
БДЗП призовава министрите да подкрепят всички предложени места от мрежата Натура 2000 на заседанието на Министерския съвет на 21 декември 2006 [2006-12-19 12:01:01]
Недопустимо е ползите от Натура 2000 за цялото общество и икономиката да стават жертва на интереси на ограничен кръг от хора, свързани с пазара на недвижими имоти и инвестиционни намерения към определени терени. още>
Особено мнение по решение на Националния съвет по биологично разнообразие от 21.11.2006 г. за одобряване на списък от защитени зони от мрежата Натура 2000 [2006-11-28 12:01:01]
В качеството си на представител на НПО в Националния съвет по биоразнообразието, се обръщам към Вас с молба да внесете в Министерски съвет за одобрение пълен списък от защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗБР, във вида предложен от НПО – вносители на документацията по т. 1 от дневния ред на заседанието на НСБР от 21.11.2006 г. На основание чл. 14 от Правилника за устройството и дейността на НСБР, мотивирам писмено особено мнение срещу срещу две от решенията по т. 1 от дневния ред на заседанието, а именно: още>
Становище на БДЗП във връзка с необходимостта от ОВОС относно инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ на река Черни Лом в землището на село Табачка, Община Иваново [2006-10-06 12:01:01]
Във връзка с инвестиционно намерение на г-н Роман Йорданов Здравков за изграждане на мини ВЕЦ на р. Черни Лом в землището на с. Табачка на територията на община Иваново, бе предоставена следната информация от страна на инвеститора: още>
СТАНОВИЩЕ на БДЗП във връзка с разглеждания от Националния съвет по биологично разнообразие списък от 114 защитени зони по чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие [2006-09-01 12:01:01]
БДЗП подкрепя внесеното за разглеждане от Националния съвет по биологичното разнообразие предложение за обявяване на 114 Орнитологично важни места (ОВМ) за защитени зони (за целите на Националната екологична мрежа и мрежата Натура 2000), съгласно чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. Предложението е възоснова на разработка на БДЗП, възложена от МОСВ. В този си вид то е съобразено с: още>
СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България относно Плана за управление на Природен парк Персина [2006-04-10 12:01:01]
Българското дружество за защита на птиците/БърдЛайф България се запозна обстойно с разработения План за управление на Природен парк “Персина” и изразява още>
Становище на Българско дружество за защита на птиците/Бърдлайф България по Екологична оценка на Общ Устройствен план на Община Приморско [2005-12-19 12:01:01]
Макар в плана да са отразени сега съществуващите защитени територии, не е отбелязано съществуването на Рамсарски обект “Комплекс Ропотамо”, обявен от Бюрото на Рамсарската Конвенция през есента на 2002 г. Територията на Рамсарски обект 65 “Комплекс Ропотамо” обхваща южната граница на ЗМ “Стамополу”, включително и ЗМ “Дюни-Перла”, дюните и плажната ивица северно от Приморско, на север до северната граница на ЗМ “Алепу”, както и площта на целия резерват “Ропотамо” и акваторията от блатото Аркутино до н. Маслен нос. още>
Становище на БДЗП относно опасността и развитието на проблема с птичия грип [2005-11-21 12:01:01]
Птичият грип се среща естествено в природата, но с ниско вирулентни щамове (над 144 щама), които не водят до висока смъртност при птиците и са безопасни за хората. още>
ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ ПО ПРОБЛЕМА С ПТИЧИЯ ГРИП [2005-10-16 12:01:01]
ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ ПО ПРОБЛЕМА С ПТИЧИЯ ГРИП След доказаните случаи на птичи грип в Румъния и Турция, сме изправени пред реалния риск от поява на заболяването и на наша територия. Какво следва да се направи, за да избегнем опасността? С какво БДЗП може да помогне. Как България да не повтори грешките от кризата с наводненията? още>
СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците/БърдЛайф България по Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение ‛Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ ‛Крумовград‛ [2005-10-13 12:01:01]
още>
СТАНОВИЩЕ на неправителствени организации за причините довели до разрушителните наводнения в България и предложения за тяхното предотвратяване в бъдеще [2005-08-22 12:01:01]
Наводненията през последните месеци причиниха хиляди човешки трагедии и поставиха страната ни в бедствено състояние. Създалата се криза за пореден път показа че националната системата за управление на риска от наводненията не работи адекватно. В хаоса от действия и бездействия към настоящия момент убягва системното посочване на съществена част от истинските причини за големите щети, както и обосновано програмиране на действия за дългосрочното решаване на проблемите. Причините за наводненията трябва да се търсят в значителна част от неефективните и неприродосъобразни превантивни мерки, предприемани от началото на миналия век до сега . Тези мерки не водят до трайно преодоляване на причините за кризата, а в дългосрочен план са предпоставка за бъдещи също така опустошителни наводнения. още>
АНАЛИЗ на съществуващото състояние, прогноза и оценка на предполагаемите въздействия от построяването на язовир МАДАН от каскадата ГОРНА АРДА върху биологичното разнообразие, което се очаква да бъде засегнато от реализирането на проекта [2003-01-01 12:01:01]
Възложеният ни анализ е извършен в съответствие с т. 3 от Приложение №2 към чл. 13, ал. 1, т. 2 на Наредба №4 от 7 юли 1998 г. за ОВОС като обхваща в значителна степен, но не пълно компонентите по т. 3.8. (Растителен и животински свят, защитени природни територии). Извършен е преди всичко като оценка на възможностите (потенциала) на съответните елементи на околната среда да поемат прогнозните въздействия от реализирането на проекта за изграждането само на язовир "Мадан". още>
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ ПО ПРОБЛЕМА С ЯЗОВИР "ОВЧАРИЦА" [2003-01-01 12:01:01]
Както е известно, в началото на януари 2002 г. в медиите се появиха съобщения за масово измиране на рибата в язовир "Овчарица", като това беше приписано на зимуващите корморани и пеликани.
Във връзка с това БДЗП извърши свое проучване, включително изясняване на обстоятелствата на място. още>
СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България относно Предложение на Община Габрово и Община Трявна за обявяване на природен парк "Българка" [2003-01-01 12:01:01]
След обстойно запознаване с документацията по предложението на Община Габрово и Община Трявна за обявяване на природен парк "Българка", Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България изразява категоричната си подкрепа на инициативата на двете общини. още>

<< [1] [2] [3] [>>]

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax