избор на език      |
 
 
ДОКУМЕНТИ
Основни документи
Становища
За партньри
Други документи
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДОКУМЕНТИ > Становища
Становище на БДЗП по ЗИД на Закона за горите
Documents to download Size Type
Становище на БДЗП по ЗИД на Закона за горите 1435.81 Kb pdf
Становище на БДЗП в подкрепа на инж. Тома Белев

Ние от Българско дружество за защита на птиците изказваме изключителното си неодобрение от резултата от проведения от Изпълнителна агенция по горите конкурс за избор на директор на Дирекция на природен парк „Витоша” и пълна подкрепа за досегашния директор инж. Тома Белев, доказал през годините своя професионализъм, компетентност и умения да ръководи най-стария и сложен за управление парк на Балканите.

Documents to download Size Type
Становище на БДЗП в подкрепа на инж. Тома Белев 249.41 Kb pdf
ЖАЛБА от БДЗП против Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-01-01/2012 г., с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение „Добив на строителни материали–метаморфозирани базалтоиди и техни продукти от находище „

ЖАЛБА от БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ (БДЗП), партньор на BirdLife International в България против Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-01-01/2012 г., с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение „Добив на строителни материали–метаморфозирани базалтоиди и техни продукти от находище „Бов-запад”, землищата на с. Заноге и с. Заселе, Община Своге, Софийска област с възложител „Базалт България” ЕООД, със седалище гр. София - 1505, ул. „Оборище” № 20, ЕИК 148149421.
 

Documents to download Size Type
ЖАЛБА от БДЗП против Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-01-01/2012 г., с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение „Добив на строителни материали–метаморфозирани базалтоиди и техни продукти от находище „ 690.1 Kb pdf
Становище на БДЗП във връзка с обществена консултация по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, обявена на 21 декември 2011 г.

Становище на БДЗП във връзка с обществена консултация по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, обявена на 21 декември 2011 г.

Documents to download Size Type
Становище на БДЗП във връзка с обществена консултация по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, обявена на 21 декември 2011 г. 238 Kb doc
Становище на БДЗП относно: Спешни мерки за разрешаване на проблеми при прилагане на ОСП в България

Становище на БДЗП относно: Спешни мерки за разрешаване на проблеми при прилагане на ОСП в България, създаващи предпоставки за неефективно прилагане на Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" и водещи до нарушения на Директивата за птиците и Директивата за хабитатите.

Documents to download Size Type
Становище на БДЗП относно: Спешни мерки за разрешаване на проблеми при прилагане на ОСП в България 433.46 Kb pdf
СТАНОВИЩЕ на коалиция „За да остане природа в България” относно Екологична оценка и оценка за съвместимостта на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

СТАНОВИЩЕ на коалиция „За да остане природа в България” относно Екологична оценка и оценка за съвместимостта на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Documents to download Size Type
СТАНОВИЩЕ на коалиция „За да остане природа в България” относно Екологична оценка и оценка за съвместимостта на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 246.37 Kb pdf
Становище на БДЗП oтносно Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за превръщане на отпадъци в енергия‛ попадащо на територията на ОВМ, ЗЗ „Бесапарски ридове‛ BG0002057
Становище на Българско Дружество за защита на птиците oтносно разглеждане от Експертен екологичен съвет на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за превръщане на отпадъци в енергия”, за преработка на битови отпадъци генерирани на територията на Обшина Пазарджик, в землището на с. Главиница, с ЕКАТТЕ 15028, местност „Гечево дере”, общ Пазарджик”, попадащо на територията на ОВМ, ЗЗ „Бесапарски ридове” BG0002057
Documents to download Size Type
Становище ИЗ 159 / 8.09.2009 до Директор РИОСВ Пазарджик 465.25 Kb pdf
СТАНОВИЩЕ на Коалиция „За Да Остане Природа” в България по реда на чл.12, ал.5 на Закона за биологичното разнообразие относно забраните в проект на заповед за обявяване на защитена зона “Калиакра” BG0002051 [2009-03-10 12:31:06] още>
СТАНОВИЩЕ на по реда на чл.12, ал.5 на Закона за биологичното разнообразие относно забраните в проект на заповед за обявяване на защитена зона ‛Дуранкулашко езеро“ BG0002050 [2009-03-10 12:25:54] още>
СТАНОВИЩЕ на Коалиция „За Да Остане Природа‛ в България по реда на чл.12, ал.5 на Закона за биологичното разнообразие относно забраните в проект на заповед за обявяване на защитена зона ‛Шабленски езерен комплекс‛ BG0000156 [2009-03-09 12:47:49] още>
СТАНОВИЩЕ НА КОАЛИЦИЯ „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ” относно Ветроенергийни проекти в защитени зони от Натура 2000 [2009-02-05 12:09:04] още>
ОКОНЧАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ на БДЗП относно изграждане на ветроенергиен парк „Свети Никола‛ [2008-09-26 01:50:44] още>
Позиция на БДЗП относно нарушенията по Директивата за птиците [2008-06-06 01:31:48]
На 5 юни 2008 г, международния ден за защита на природата, Европейската Комисия официално обяви, че изпраща на България първо предупредително писмо във връзка с нарушение на чл.4.1. на Директивата за птиците, с други думи поради недостатъчни по размер територии, обявени за защита на зестрашените в ЕС птици. още>
СТАНОВИЩЕ на БДЗП по проектозаповедта на защитена зона Понор [2008-04-07 01:13:49]
СТАНОВИЩЕ на БДЗП по реда на чл.12, ал.5 на ЗБР относно режимите и ограниченията в проект на заповед за обявяване
на защитена зона “Понор”  BG0002005
още>
Становище на БДЗП относно ПУП за регулация и застрояване на поземлен имот №051006 в землището на гр. Кочериново и отреждането му за ‛Производствени дейности – производство на строителни материали, варов център‛ [2008-02-01 10:34:13] още>
Позицията на БДЗП относно исканията за удължаване на ловния сезон за водоплаващ дивеч до 31 януари 2008 [2008-02-01 10:30:47] още>
СТАНОВИЩЕ на БДЗП по ОВОС на инвестиционно предложение в района на ОВМ Рибарници Челопечене [2007-08-29 12:01:01]
Във връзка с изготвянето и обсъждането на Доклад по ОВОС на концесия за добив подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали – пясъци, от находище ХИДРОЕКОПИМ-1, изразяваме следното становище: още>
Предложение на БДЗП до Министъра на околната среда и водите за забрана на строителни дейности в проекто-защитената зона BG 0002051 Калиакра, съгласно чл. 19 на ЗБР [2007-08-06 12:01:01]
На основание чл. 117 ал.1 във връзка с чл.107, ал.3 от АПК Ви сезираме с най-настоятелно предложение за предприемане на спешни природозащитни мерки от Вашата компетентност.
При неколкократни проверки през периода м.май-м.юли 2007 г. в м. Калекайряк (намира се на пътя от  с. Българево за нос Калиакра, шосето за Болата дере, село Българево и самото Болата дере) установихме масирани изкопни работи. Височината на натрупаните изкопи достигаше около 2 м. Между тях се изкопаваха допълнително траншеи за кабели. В степта бяха изкопани около 10 големи изкопа и в момента работеха багери, булдозери и се придвижваше тежка техника.
още>
СТАНОВИЩЕ на БДЗП относно възможностите за реинтродуциране на лешоядите в Югозападна България [2007-05-14 12:01:01]
Югозападна България е била обитавана до към началото на 70-те години на 20 век и от 4-те вида европейски лешояди: брадатия (Gypaetus barbatus), черния (Aegypius monachus), белоглавия (Gyps fulvus) и египетския (Neophron percnopterus), последният от които и понастоящем все още се среща с отделни двойки в района. още>
СТАНОВИЩЕ НА БДЗП ОТНОСНО СОКОЛАРСТВОТО [2007-05-08 12:01:01]
Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България (БДЗП) се сблъсква с въпроси и проблеми, свързани със соколарството още от създаването си през 1988 г. насам. Поради изключителната сериозност и заплаха за природното наследство на България на дейностите, свързани със соколарството, през 1998 г. БДЗП предеде цялата натрупана по проблема информация на тогавашната Национална служба за борба с организираната престъпност (сега Главна дирекция Борба с организираната престопност). Настоящото становище е базирано на близо 20-годишния опит, наблюдения и поуки на БДЗП по въпроса. още>

<< [1] [2] [3] >>

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax