избор на език      |
 
 
ЗА ПТИЦИТЕ
Къде да ги наблюдаваме
Речници
Списание За птиците
Библиотека
Какво да направим ако ...
Фото галерия
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ЗА ПТИЦИТЕ > Библиотека
На среща с ПТИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ [2013-01-03 10:34:18]
На среща с ПТИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

БДЗП
Природозащитна поредица - книга 17

Автор: Светослав Спасов

София, 2012

Това е първият български определител за птици с цветни снимки! Представя 180 вида, гнездящи у нас, с авторска фотография, кратко описание и карта на разпространението в страната.
СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА БДЗП ИЛИ ПОДНОВЕТЕ ЧЛЕНСТВОТО СИ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КНИЖКАТА КАТО ПОДАРЪК!

още>
Състояние на широкоразпространените видове птици в България 2005 - 2010 г. [2012-05-29 09:11:21]
Състояние на широкоразпространените видове птици в България 2005 - 2010 г.

БДЗП
Природозащитна поредица - книга 19

Автор: Йордан Христов

София, 2012

още>
Зелени хоризонти [2012-03-30 04:23:38]
Зелени хоризонти

Проект „Заедно за Дунав”
БДЗП
София, 2012

„Зелени хоризонти“ подчертава необходимостта от природозащитни действия на ландшафтно ниво, наложена от предизвикателствата на 21-ви век. Публикацията съдържа основна информация за това какво е ландшафт, защо трябва да опазваме ландшафтите и как може да интегрираме ландшафтната политика и опазването на природата в процесите на регионално развитие.
 

още>
Карта на чувствителните зони по течението на река Дунав [2012-03-21 04:28:24]
Карта на чувствителните зони по течението на река Дунав

Карта на чувствителните зони по течението на река Дунав

Проект "Заедно за Дунав"

Цел на Картата на чувствителните зони за биоразнообразието в Северозападна България и Югозападна Румъния е да подпомогне процесите на балансирано развитие на района, като предотврати потенциални конфликти между опазването на природата и икономическото развитие.

още>
Заедно за Дунав: Добри практики [2012-03-09 12:50:50]
Заедно за Дунав: Добри практики

БДЗП
Природозащитна поредица – книга 20

Отговорен редактор: Тея Иванова

София 2012

Настоящата публикация на БДЗП желае да допринесе за разпространението на добри практики за опазване на биологичното разнообразие и за устойчиво ползване на природните ресурси, като черпи вдъхновение от постигнатото и дава стимул за развитието на подобни практики на други места в България и Румъния.
 

още>
ПОМАГАЛО ЗА ЛОВЕЦА: ПТИЦИ [2012-03-09 12:33:21]
ПОМАГАЛО ЗА ЛОВЕЦА: ПТИЦИ

БДЗП
Природозащитна поредица – книга 21

Автори: Петър Янков, Емил Тодоров, Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов, Мариана Вълчева
Илюстрации: Виктор Василев

София 2012

Помагалото е предназначено да улесни решаването на основен проблем пред ловеца, излязъл на лов за птици – бързото и сигурно разпознаване на дивеча. В пособието са включени общо 63 вида птици в четири основни групи, маркирани за улеснение с различни цветове: ловни видове (20), защитени видове сходни по външен вид с някои ловни (28), дневни грабливи птици (8) и видове с регулирано ползване (7). 
 

още>
БИОЕНЕРГИЯТА - въглеродна бомба със закъснител [2011-08-16 05:20:14]
БИОЕНЕРГИЯТА - въглеродна бомба със закъснител

БДЗП, 2011

 "Въглероден дълг" (carbon debt).  Добивът на дървесна биомаса и свързаните с него промени в управлението на горите и преобразуване на стопанските земи водят до значителни непосредствени емисии на парникови газове и създават "въглероден дълг", за чието изплащане чрез повторно улавяне в почвата и растителността на освободения въглерод ще бъдат необходими десетилетия, ако не и столетия. В законодателството на ЕС елементът „време“ е пренебрегнат, което означава, че предвиденото на хартия намаляване на въглерода до 2020 г. няма да съответства на случващото се в действителност.

още>
Птиците в земеделските земи на България – определител за фермери [2011-01-21 10:16:36]
Птиците в земеделските земи на България – определител за фермери

Автор на текста и илюстрациите: Стоян Николов
БДЗП, 2010

Книжката включва 96 вида птици и наред с описанията им, предлага информация за разпространението, биологията и опазването им. Особено полезни за целевата група са препоръките относно агроекологични дейности за устойчиво ползване на земеделските земи с оглед опазване на птичето разнообразие в тях.
 

още>
Атлас на гнездящите птици в България [2010-12-27 02:06:55]
Атлас на гнездящите птици в България

Отговорен редактор: Петър Янков
БДЗП, София 2007

Атласът на гнездящите птици в България е първият по рода си и съдържа най-пълната досега информация за гнездовата орнитофауна на страната. Изготвен по стандартна методика, той обхваща практически всичките 1240 10x10-km UTM квадрата от територията на България за периода 1996-2005 г. На 680 страници на български и английски език са представени видовите очерци на 297 вида птици (включително 9 вида, които са изчезнали като гнездящи), обща част с информация за историята на картирането в страната, целите и методиката на картирането, анализ и обобщени данни за гнездовата орнитофауна в България и т.н.

още>
Observation of autumn migration of soaring birds in Bulgaria in 2004 in terms of identification of bottleneck IBAs to be included in the European Ecological Network NATURA 2000 [2010-06-21 05:50:49]
Observation of autumn migration of soaring birds in Bulgaria in 2004 in terms of identification of bottleneck IBAs to be included in the European Ecological Network NATURA 2000

BSPB, 2005

още>
Bulgarian-Romanian Forest Mapping. Project Report 20009. [2009-11-11 12:52:06]
Bulgarian-Romanian Forest Mapping. Project Report 20009.

BSPB, 2009.

още>
Biologically Important Forests in Europe [2009-11-11 12:50:03]
Biologically Important Forests in Europe

BSPB, 2009.

още>
Biologically Important Forests in Bulgaria and Romania [2009-11-11 12:46:31]
Biologically Important Forests in Bulgaria and Romania

BSPB, 2009.

още>
Бюлетин на БДЗП - клон Бургас ПОДА
Бюлетинът на БДЗП-клон Бургас "ПОДА" изилиза два пъти в годината. Предишните броеве ще намерите на Интернет страницата на Природозащитен център Пода.
Documents to download Size Type
Бюлетин Пода бр. 18/ февруари 2009 815.23 Kb pdf
Опита на другите страни в опазването на ОВМ чрез местни поддръжници [2009-06-02 03:54:25]
Опита на другите страни в опазването на ОВМ чрез местни поддръжници Автори Ирина Костадинова и Младен Граматиков, 2009 още>
Опазване и управление на орнитологично важни места. Наръчник на доброволните сътрудници по програмата за ОВМ. [2009-01-26 11:10:31]
Опазване и управление на орнитологично важни места. Наръчник на доброволните сътрудници по програмата за ОВМ.
Ръководството е изготвено в рамките на проект „Засилване участието на гражданското общество за опазване на сърцевинните зони на местата от Натура 2000”, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците и финансиран по програма „Развитие на гражданското общество 2005”. Основната цел на проекта е засилване на ролята и участието на гражданското общество в управление на Натура 2000 зоните за птиците в Южен централен район, чрез изграждане на работни групи от сътрудници и повишаване на капацитета му за реализирането на политиките на Европейския съюз за опазване на природата.
още>
Състояние на широко разпространените птици в България 2005-2007 [2008-07-30 11:45:23]
Състояние на широко разпространените птици в България 2005-2007 Това е първият доклад с резултатите от Мониторинга на обикновените видове птици в България. В него са представени официалните резултати за периода 2005–2007 г., включващи първите за България тенденции в числеността на 38-те най-многобройни и трудни за оценяване видове птици у нас, както и Индекса на птиците от селскостопанските местообитания. още>
Орнитологично важни места в България и Натура 2000 [2008-03-07 10:40:39]
Орнитологично важни места в България и Натура 2000

Книгата представя 114 орнитологично важни места у нас. Съгласно съдебната практика на Европейския съюз, това е необходимият минимум за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000.

още>
Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България - II [2008-02-29 05:13:23]
Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България - II

Отговорен редактор Цено Петров, 2007

още>
Да опазим сухоземните костенурки в България [2008-02-12 04:16:27]
Да опазим сухоземните костенурки в България Автори Георги Попгеоргиев и Димитър Плачийски, 2006. още>

<< [1] [2] >>

 
 
2001-2018 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax