избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на места > Натура 2000
Наръчник за Натура 2000

В "Наръчник за Натура 2000" в България подробно е разгледана основата за изграждането на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно природозащитното законодателство на Европейския съюз. Представена е и стратегията за изграждане на екологичната мрежа в България, която ще позволи страната ни да изпълни ангажиментите си към ЕС в процеса на присъединяване.

С приемането на Закона за биологичното разнообразие през 2002 започна нов етап в развитието на българската природозащита. Един от най - значимите нови моменти е създаването на законова предпоставка за изграждане на Национална екологична мрежа, като част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

В настоящият Наръчник, издаден съвместно от БДЗП и МОСВ, са разгледани основните моменти от "теорията и практиката" на изграждането на НАТУРА 2000, очертана е стратегия за нейното материализиране в български условия, разяснени са изискванията на които тя трябва да отговаря, анализирани са необходимите институционални предпоставки и стъпки по изграждането и не на последно място, предложен е научно издържан подход за оценка качествата на част от местата за включване в мрежата. Акцентът в случая се поставя върху опазването на птиците и техните местообитания, което е разбираемо от гледна точка Мисията и основните цели на БДЗП, чиито опит бе използван за създаването на този механизъм за оценка.

В процеса на изготвяне на Наръчника бе постигнато реално и оперативно взаимодействие между БДЗП като неправителствена природозащитна организация и отговорните държавни институции.

С издаването на настоящия наръчник се постига логичния завършек на работата на БДЗП по проекта "Повишаване готовността на България да изгради Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000", финансиран от програма ФАР-Аксес на ЕС. От всички осъществени по проекта дейности, с издаването на Наръчника несъмнено се постига най - устойчивият във времето резултат. Той ще бъде ползван в продължение на години и макар да сме далеч от мисълта, че в него се съдържат отговори на всички сегашни и бъдещи въпроси по темата книгата представлява първата по рода си разработка у нас.

Книгата е на разположение в Централния офис на БДЗП

Лице за контакти: Ирина Костадинова ( irina.kostadinova@bspb.org )

Стратегия за изграждане на НАТУРА 2000 в България

Стратегията за изграждане на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е разработена на базата на препоръките на Дейвид Причард, експерт по международно законодателство към Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания и на проведените от 12 до 19 март 2002 г. дискусии в работни групи сред представители на РИОСВ, Държавни лесничейства, Местни служби за съвети в земеделието, Регионални структури на МРРБ, БАН, Природонаучни музеи, областни и общински администрации, Дирекции на природни и национални паркове, МОСВ, МЗГ и Българското дружество за защита на птиците.
Главната цел на стратегията е да посочи на базата на какви принципи и по какъв начин ще бъде изградена екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България, така че да представлява функционално единна система от територии за опазване на типове местообитания и местообитания на видове растения и животни.
Стратегията има следните 4 основни елемента

  • Процес на изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000
  • Механизъм на изграждане на екологичната мрежа
  • Постигане на защита в рамките на екологичната мрежа
  • Създаване на съзнание за екологичната мрежа


За повече информация натиснете тук: NaturaStrategry_bg.pdf

Механизъм за избор на специално защитени зони по Директивата за птиците за включване в НАТУРА 2000

Изграждането на функционално единна мрежа от Специално защитени зони (СЗЗ) за застрашените видове, за да се осигури тяхното оцеляване и възпроизвеждане в областите им на разпространение означава повече, отколкото да се отделят няколко политически приемливи места за опазване на птиците. Директивата за птиците изисква да се определят всички най-подходящи места (чл.4(1) и (2)), което може да се осъществи само на базата на стандартни и съгласувани научно обосновани критерии за оценка на местата. Концепцията за Орнитологично важните места (ОВМ), развита от предшественика на БърдЛайф Интернешънъл - ICBP през 80-те години изигра решаваща роля в развитието на мрежата от СЗЗ. Прилагането на строги количествени критерии, за определяне значимостта на местата, позволи да се изгради мрежа, която бе решаваща за опазването за повечето от видовете птици. Тези критерии бяха признати от Европейския съд като добра научна база за определяне на СЗЗ.
С приетия закон за биологичното разнообразие се определят показателите, въз основа на които ще се избират места за птиците в рамките на Националната екологична мрежа. За извършването на оценката спрямо тези показатели, е необходимо прилагането на стандартни научно обосновани критерии, за да се постигне общо съгласие за значимостта на местата и да се постигне действително функционално единство на цялата мрежа.
Предложеният механизъм за определяне на Специално защитени зони е разработен от експерти БДЗП и RSPB на базата на официално приетите от БърдЛайф Интернешънъл орнитологични критерии за ОВМ от значение за Европейския съюз. Взети са в предвид специфичните условия в България по отношение на срещащите се видове птици и предпочитанията им към определени местообитания.

Механизмът е разработен с цел да предостави стандартни научно обосновани критерии за избор на Специално защитени зони в България съгласно Директивата за птиците и по този начин да подпомогне прилагането на Директивата и Закона за биологичното разнообразие. Механизмът обхваща следните основни компоненти:

  1. Изисквания към видовете, за които се обявяват Специално защитени зони
  2. Изисквания към местата, които се обявяват за СЗЗ
  3. Орнитологични критерии за избор на Специално защитени зони
  4. Видове, за които се определят специално защитени зони
  5. Изисквания към определяне на границите на Специално защитените зони
  6. Видове, определящи границите на Специално защитените зони

Можете да прочетете повече по въпроса тук: MehanizmNatura_bg.pdf

Материали за НАТУРА 2000

Въведение в Директивата за птиците и Директивата за местообитанията: философия и структура(Intro-Bird_D&Habit_D) Изграждане на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България: концептуални и практически аспекти (Natura 2000 concept - BG) Изграждане на мрежата НАТУРА 2000: какво казват Директивите(Natura 2000-establishment) Опазване и управление на местата от мрежата НАТУРА 2000: предпазни мерки, оценка на планове и проекти, мерки за облекчаване и компенсация(Natura 2000-management) Управление и опазване на места: Запознаване с чл.6 на Директивата за местообитанията (Site management & conservation) Изграждане на мрежа от Специално защитени зони (СЗЗ) (SPA-network-strategy)

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax