избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
Опазване на местообитания
  Мониторинг на обикновените видове птици
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на местообитания > Мониторинг на обикновените видове птици
Схема за мониторинг на обикновените видове птици

През пролетта и лятото на 2005 г. 130 души от 26 населени места в цялата страна взеха участие в организираната от Българското дружество за защита на птиците най-масова акция на доброволци за мониторинг на състоянието на природата – Схемата за мониторинг на обикновените видове птици. Основната цел на тази инициатива е ежегодно да се проследява състоянието на най-често срещаните диви птици, които гнездят у нас. Промените, които се регистрират всяка година са най-добрия известен до този момент индикатор за цялостното състояние на околната среда, който широко се използва в страните от ЕС. Резултатите от този тип мониторинг ще дадат възможност да се оцени ефекта от политиката на стопанисване земите  върху птиците и биологичното разнообразие, като цяло и ще спомогне за оценка на напредъка на Европа към целта да се спре загубата на биологично разнообразие до 2010 г.

Схемата за мониторинг на обикновените видове птици е първата по рода си национална програма за оценка на състоянието на биологичното разнообразие и е част от Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици. У нас, тя се осъществява от доброволци и професионалисти, координирани от БДЗП и е във втората си година. Тази година в полевите дейности освен членове на БДЗП се включиха и десет доброволци от СДП “Балкани” и Фонд за дивата флора и фауна – София.

БДЗП очаква, че след третата година Схемата за мониторинг на обикновените видове ще даде и първите си конкретни резултати за България – тенденции в популациите на птиците. Засега, предварителните данни от нашите пробни площадки сочат, че някои широкоразпространени видове, като сивата овесарка, червеногърбата сврачка и полската чучулига са с по-голяма плътност и като цяло по-многочислени в сравнение с повечето страни от Западна Европа, което най-вероятно се дължи на различията в земеделските практики. Изследваните през изминалия полеви сезон квадрати са значително по-равномерно разпределени на територията на страната (фиг. 1) в сравнение с 2004 г (фиг. 2). и съответно броя на изследваните местообитанията е по-голям. От общо 42 основни типа местообитания в България в рамките на Схемата са покрити 26 типа или повече от 50%.

Фиг. 1

Фиг.2

Маркирани са UTM квадратите (10х10 км), в които има поне една изследвана пробна площадка (1х1 км)

Мониторингът на обикновените видове птици в България вече има своя интернет-страница!

Защо е необходимо да се осъществява мониторинг на обикновените видове птици?
Птиците са добър индикатор за общото състояние на околната среда. Намаляването на широкоразпространените видове птици може да означава, че настъпват промени, които са неблагоприятни не само за птиците и биоразнообразието но и за хората.

Обикновените птици вече не са толкова обикновени: интензивното селско и горско стопанство в някои страни на Европа са причината за значителното намаляване на видове, като полската чучулига (до -52%), сивата овесарка (до -88%) и дори полското врабче (до -95%). Някои широко разпространени в миналото видове са напълно изчезнали от големи части на континента, какъвто е случаят с червеногърбата сврачка във Великобритания. От 195 вида птици в Европа, които са с неблагоприятен природозащитен статус, 116 вида са птици обитаващи земеделските земи.

Мониторинга на обикновените видове птици заедно с мониторинга на Орнитологично важните места и редките и застрашените видове птици са трите стълба на Стратегията за мониторинг на BirdLife International за Европа.

Осъществяването на този мониторинг се изисква от множество документи на международното законодателство, включително директивите на Европейския съюз.

Земеползването и развитието на огромни територии в Европа са силно повлияни от политиката на Европейския съюз и е изключително важно да се измерва въздействието на тази политика върху околната среда, включително и в страните, които са в процес на присъединяване, какъвто е и случая с България.

Мониторинг на обикновените видове птици

Какво представлява мониторинга на обикновените видове птици и как се осъществява?

Основната цел на Схемата за мониторинг на обикновените видове птици е използването на широко разпространените видове птици, като индикатори за общото състояние на околната среда, като се основава на научнообосновани данни за състоянието на гнездовите им популации в цяла България. Този проект е част от Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици.

Този тип мониторинг на птиците се състои в дългосрочно проследяване на тенденциите в числеността на широко разпространените видове птици. Той е замислен по начин, който позволява бързо и лесно осъществяване и не по-малко важно, да бъде приятно занимание за любителите на птиците.

Изследват се пробни площадки с площ 1 кв. км , които се определят на случаен принцип в посочения от всеки участник 10 км UTM квадрат. Всеки наблюдател посещава пробната площадка три пъти годишно, първия път за определяне на най-подходящия маршрут и описание на местността (местообитанията), а втория и третия за записване на видовете птици, които са видени или чути по време на обхождане на маршрута.

Кой може да участва в мониторинга на обикновените видове птици?
Всеки, който харесва птиците и обича да ги наблюдава.

В схемата за мониторинг могат да се включат участници от всички краища на България. Главното условие за участниците е да харесват птиците и да е удоволствие за тях да излязат на открито и да ги наблюдават в естествената им среда. Тук трябва да подчертаем, че не е необходимо всички участници да имат задълбочени познания за птиците и тяхното определяне в природата. Това несъмнено би било от полза, но за вас приятели, които отскоро сте запалени от птиците и все още не познавате всички видове, това е добра възможност да натрупате опит.

Кога се броят птиците в пробните площадки?
1-15 Април: Раздават се ръководства, празни бланки и картен материал. Новите участници, които ще броят за пръв път си избират 10х10км UTM квадрат в който на случаен принцип (чрез MS Excel) се избират пробни площадки (1х1 км). Всички преброители посещават квадратите си за да опишат местообитанията и да уточнят разположението на трансектите (маршрута) през пробната площадка.

15 Април - 10 Юни: В този период трябва да се направят двете посещения за същинското преброяване на птиците в пробните площадки. Между двете посещения за броене трябва да са изминали поне 4 седмици.

10 Юни - 15 Юли: Изпращане на попълнените формуляри до координатора на Схемата.

Два пъти през годината за участниците в мониторинга се издава информационен бюлетин: веднъж през пролетта преди началото на теренните дейности и още веднъж в края на полевия сезон. В този бюлетин се публикуват резултатите от теренната работа и анализите на събраната информация. Копия от бюлетина се изпращат и на всички заинтересовани държавни институции и научни институти (преди всичко на Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ и Националния статистически институт).

Желаещите да се включат в мониторинга на обикновените видове птици могат да го направят, като се свържат с Йордан Христов на телефон 0878 599 358, както и чрез електронна поща на следния адрес: monitoring [at] bspb.org. 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax