избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на места
Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Подобни схеми за мониторинг допринасят за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.

БДЗП организира Сренозимно преброяване на водолюбивите птици от 1990 г., със съдействието на МОСВ, природозащитни неправителствени организации, Държавна агенция по горите, БАН и доброволци по места. Преброяването се провежда ежегодно в началото на на януари и обхваща основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната. Тук можете да видите резултатите от среднозимните преброявания и картата на покритието на влажните зони в България в периода 1997 - 2005 г.

Екологична мрежа НАТУРА 2000 в България

Екологичната мрежа НАТУРА 2000 се състои от места, обхващащи застрашени типове природни местообитания и местообитанията на застрашени видове животни и растения, включени в Директиви 92/43 и 79/409 на ЕС. Тази мрежа трябва да гарантира поддържането и където е необходимо възстановяването на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и местообитанията на съответните видове в естествената им област на разпространение.
Екологичната мрежа НАТУРА 2000 следва да бъде изградена в България до датата на присъединяване на страната ни към Европейския съюз. Законодателно изграждането на мрежата е залегнало в Закона за биологичното разнообразие. В рамките на своите дейности по опазване на най-значимите места за птици у нас БДЗП приоритетно работи за включването на тези места в екологичната мрежа НАТУРА 2000. В рамките на проект, подпомогнат финансово от по програмата ФАР Аксес на Европейския съюз и в резултат на обсъждания на различни нива БДЗП разработи "Стратегия за изграждане на НАТУРА 2000 в България" и "Механизъм за определяне на Специално защитени зони в България". Тези разработки заедно с други важни насоки за екологичната мрежа НАТУРА 2000 публикувахме в "Наръчник за НАТУРА 2000 в България". Следвайки стъпките, заложени в Стратегията, сега сме в процес на подготовка на списък с предложения за Специално защитени зони.

Повече информация за:

Критерии за определяне на ОВМ
Категория Критерий
А Места от световно значение
А1 Места за световно застрашени видове Мястото постоянно се обитава от значителни количества от един или повече световно застрашени видове или други видове от световно природозащитно значение
А2 Места за видове с ограничен ареал Място, за което се знае или се счита, че се обитава значителна част от видове с ограничен ареал, чиито гнездови ареали определят място на орнитологичен ендемизъм или вторично място на орнитологичен ендемизъм
А3 Места за биомно отграничени групи видове Място за което се знае или се счита, че се обитава от значителна част от групата видове, чието разпространение се ограничава главно или изцяло в един биом
А4 Струпвания
А4i   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от биогеографската популация на струпващите се водни птици
А4ii   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от световната популация на морски или неводни птици
А4iii   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >20 000 водни птици или >10 000 двойки морски птици от един или повече видове
А4iv   Място, за което се знае или се счита, че надхвърля праговата граница за струпващи се видове на "места с тесен фронт на миграция"
В Места от регионално значение - Европа
В1 Струпвания
В1i   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от преминаващата над него или друга временна популация от водни птици
В1ii   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от временната популация на морски птици
В1iii   Място за което се знае или се счита, че редовно се обитава от >1% от преминаващата над него или друга временна популация на други струпващи се видове
В1iv   Мястото е "места с тесен фронт на миграция", където по време на пролетна или есенна миграция редовно преминават над 5 000 щъркелови (Ciconiidae) и над 3 000 грабливи (Accipitridae) птици
В2 Места за видове с неблагоприятен природозащитен статус в Европа Мястото е едно от "n"-те най-важни места в страната за видове с неблагоприятен природозащитен статус (SPEC 2 и 3), за които се счита, че подходът за опазване на места е подходящ
В3 Места за видове с благоприятен природозащитен статус, но концентриране в Европа Мястото е едно от "n"-те най-важни места в страната за видове с благоприятен природозащитен статус, но концентрирани в Европа (SPEC 4), за които се счита, че подходът за опазване на места е подходящ
С Места от подрегионално значение - Европейски съюз)
С1 Места за световно застрашени видове Мястото което редовно побира значителни количества от световно застрашени видове или други видове от световно природозащитно значение
С2 Застрашени таксони, включени в приложение І на Директивата за птиците Място, което редовно поддържа най-малко 1% от цялата прелитаща популация на застрашения вид, която се среща в границите на Европейския съюз
С3 Мигриращи незастрашени видове Мястото редовно поддържа най-малко 1% от прелитащата популация на мигриращия вид, който не е застрашен
С4 Струпвания Мястото редовно поддържа най-малко 20 000 мигриращи водолюбиви птици или 10 000 двойки мигриращи морски птици от един или повече видове
С5 Струпвания – места с тесен фронт на миграция Мястото е място с тесен фронт на миграция, където най-малко 5 000 щъркела (Ciconiidae) или най-малко 3 000 мигриращи грабливи птици (Accipitridae) или жерави (Gruidae) редовно преминават по време на пролетна или есенна миграция
С6 Застрашени видове на ниво Европейски съюз Мястото едно от петте най-важни във въпросния Европейски регион за видове или подвидове, застрашени на територията на ЕС
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax