избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
  Планове за действие за световно застрашените видове птици в България
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Опазване на видове
Опазване на видове

Опазването на видовете птици е основно направление в дейността на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), наред с опазването на важните за птиците места, на присъщите им природни местообитания и приобщаването на хората към опазването на птиците и природата. Работата включва непреки дейности като подобряване на законодателството и неговото прилагане, разработване на планове и стратегии, приобщаване на повече хора към природозащитните ценности и мн. др. Преките дейности за опазване на птиците включват проучвания и мониторинг на числеността и състоянието им в България, прилагане на плановете за действие, охрана на гнезда и други конкретни мерки за подобряване състоянието на застрашените видове.

Информация за видовия състав на птиците в България можете да намерите на www.birdsinbulgaria.org и в новините на тази уеб-страница. БДЗП провежда редица дейности, целящи събиране на данни за птиците, проучване и проследяване на състоянието им. Сред тях е ежегодното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Чрез Схемата за мониторинг на обикновените видове птици (МОВП) също ежегодно се събират данни не само за широкоразпространените видове птици, а и за видове със силно ограничено разпространение, дори за редки и застрашени видове. Целта е чрез повторяемост на преброяването на птиците да се установи тенденцията в числеността им, а чрез нея – и общото състояние на средата на живот на хората.

Атлас на гнездящите птици в България
През 1996-2005 г. БДЗП осъществи цялостно орнитологично картиране на страната, в резултат на което през 2007 г. излиза първият Атлас на гнездящите птици в България. В него на 680 страници са представени основните данни за гнездовото разпространение, численост и история на развитието на националните популации на 298 вида птици от 1859 до 2005 г. Атласът е една от най-значимите български орнитологични монографии, тъй като позволява в бъдеще да се проследяват промените в разпространението и числеността на всички птици, които се размножават в нашата страна.

Включване на 5 източноевропейски вида в Приложение 1 на Директивата за птиците
Съществен принос на БДЗП в опазването на видовете птици е предложеното чрез правителството на България през 1999 г. включване на 5 източноевропейски вида в Приложение 1 на Директивата за птиците на Европейския съюз, а именно: червенонога ветрушка, ловен сокол, планински кеклик, полубеловрата мухоловка и белочела сврачка. Обоснованите предложения бяха приети и задължение на всички страни-членки на ЕС, в които се срещат тези видове е да обявят за тях адкватна площ като част от европейската мрежа Натура 2000.

Опазването на застрашените видове птици в България е сред приоритетите ни. БДЗП има значителен принос за разработването на Международните планове за действие за световнозастрашените видове, които се срещат в България. Разработени са също Национални планове за действие за 12 от най-застрашените птици в страната, с които са набелязани основните мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се предотврати изчезването им от фауната на България.

БДЗП е ангажирано в опазването на белия щъркел в национален мащаб вече близо 20 години. Дружеството е национален координатор на Международното преброяване на белия щъркел, което се провежда на всеки 10 години. Съдействаме също за спасяване и обезопасяване на рискови гнезда по електрическите стълбове, за оказване помощ на бедстващи птици и подпомагаме местните хора в действията им по опазване на щъркелите.

БДЗП спаси единствената в България колония на къдроглавия пеликан в езерото Сребърна през годините на много ниско ниво на водата в езерото, когато яйцата и малките на пеликаните биваха изяждани от наземни хищници. Доброволци на дружеството оградиха гнездовището с мрежа и дадоха възможност на птиците да отгледат потомството си. Провежда се ежегоден мониторинг на колонията и на зимуващите в страната пеликани.

Опазване на застрашени водолюбиви птици
Една от първите преки дейности на БДЗП за опазване на видове беше насочена към спасяване на гнездящите на земята саблеклюни, гривести рибарки и други водолюбиви птици в резерват Атанасовско езеро до Бургас. С доброволна природозащитна бригада през 1988 г. бяха изградени първите в България изкуствени острови за опазване гнездата на тези птици от високи води, хищници и бракониери. По-късно внедреният от БДЗП природозащитен подход беше възприет и се прилага и от други природозащитни организации.

Белоока потапница
За популяризиране на вида бяха издадени две фонокарти в тираж 100 000 бр. на стойност 4 000 USD, предоставени безвъзмездно от Мобика. Повече за опазването на белооката потапница тук.

Червеногуша гъска
БДЗП прилага Национален план за действие за опазване на вида, провежда редовен мониторинг, както и съвместни акции с РИОСВ и РУГ за предотвратяване на бракониерски отстрел. Закупуват се земи в районите на обитаване на вида, работи се с местните хора за намаляване на заплахите за вида. Традиционно работата на БДЗП по мониторинг и опазване на зимуващите червеногуши гъски се осъществява от членовете и доброволците към БДЗП –Варна и се координира от регионалния офис на БДЗП там. Дейностите са подпомогнати от Wetlands and Waterfowl Thrust, с чиято помощ предстои създаването на полеви стационар за опазване на червеногушата гъска.

Тръноопашата потапница
През март 2001 г. в четири балкански страни стартира партньорски проект на BirdLife International за опазване на два световнозастрашени вида – тръноопашатата потапница и малкия корморан. Целта на проекта бе да се проведе мониторинг на гнездящите и зимуващите популации на двата вида, да се проведат изследвания върху застрашаващите ги фактори, биологията и опазването им. Преброявания на зимуващите птици се провеждаха на всеки две седмици. Беше разработен Национален план за действие за опазване на тръноопашатата потапница. В природозащитния център на БДЗП Пода, край Бургас се проведе и Международен работен семинар за методите и целите на мониторинга на двата вида.

Малък корморан
През последните години БДЗП е осъществило два проекта за опазване на вида в районите на Пловдив, Хасково и Бургас. Дейностите по тях (координирани от регионален офис – Пловдив) позволиха да бъде осигурена постоянна охрана на най-важните за нощувка на малките корморани места по долината на р. Марица. Доброволците на дружеството успяха да предотвратят редица опити за посегателства срещу вида. Съвместно с рибовъдно стопанство Ципринус, БДЗП разработи безкръвни методи за намаляване щетите от рибоядните птици на рибното стопанство, които бяха приложени успешно в Ципринус. Национален план за действие за опазването на малкия корморан

Опазването на лешоядите в национален мащаб също е една от първите дейности на БДЗП, започнати още със създаването на организацията. БДЗП инициира първите за България изкуствени подхранвания на лешояди, възприети и осъществявани впоследствие и от други природозащитни организации. Опазването на тези редки птици в района на Източните Родопи е приоритет в работата на природозащитния център на БДЗП в Маджарово. Още информация за опазваненето на лешоядите на www.balkanvultures.net.

Египетски лешояд 

Понастоящем египетския лешояд е един от най-застрашените видове птици в България, от който в страната са останали само около 30 двойки и по-малко от 100 на Балканите. Като символ на БДЗП египетският лешояд е емблематичен вид за дружеството и обект на опазване от създаването му през 1988 г. През 1996 г., след създаването на Природозащитен център Източни Родопи, първоначалните преки дейности се интензифицират и включват главно мониторинг, подхранване и разясняване след местните общности на нуждата за опазване на вида. През 2003 г. като част от стартиралия тогава Балкански план за опазване на лешоядите, БДЗП започна национален проект за опазването на вида. През 2008 г. БДЗП разработи Националният план за действие за египетския лешояд (2009-2018 г.), който се явява и първия приет от Министерството на околната среда и водите план за действие за застрашен вид птица. Понастоящем дейностите изпълнявани за вида включват ежемесечен мониторинг на всички двойки, подхранване, охрана на гнезда, опръстеняване с цветни пръстени на всички малки (77 опръстенени от 2008 г.), изследване на оцеляемостта на възрастните чрез индивидуално определяне с фотокапани, изследвания на храната и токсикологични, изграждане на изкуствени гнездови ниши, образователни и популяризаторски дейности и изследване за заплахите за вида по миграционния му път, като до сега са осъществени експедиции в Турция, Етиопия и Судан. Повече за египетския лешояд можете да намерите на сайта за вида: www.neophron.bspb.org 

Царски орел
БДЗП работи за опазване на световнозастрашения царския орел още от създаването си през 1988 г. Членове на дружеството охраняват най-застрашените от безпокойство гнезда, засаждат тополи, строят изкуствени гнезда и провеждат образователни кампании. По предложение и със съдействието на БДЗП, няколко важни за опазването му места бяха обявени за защитени територии, други ключови за орлите земи бяха закупени, за да се гарантира опазването им за нуждите на вида. Дружеството съдейства на местните хора да получават приходи от екологичен туризъм, тъй като местата с царски орли са особено привлекателни в това отношение. В периода 2002-2003 г. БДЗП ръководи международен проект за опазване на царския орел на Балканския полуостров. Дейностите, свързани с опазване на царския орел се координират основно от регионалния офис на БДЗП в Хасково. Национален план за действие за опазването на царския орел. Повече за царския орел тук

Ловен сокол
От 1997 г. БДЗП интензифицира значително работата си по опазване на ловния сокол. Освен извършваното дотогава за опазването на отделни гнездовища на вида, бяха предприети действия за борба с бракониерството. За първи път открадната от гнездо птица беше върната и охранявана до успешното й излитане. В работата си по вида БДЗП осъществи тясно сътрудничество с други НПО, със Съюза на ловците и риболовците в България, полицията, прокуратурата и общините. От 2000 г. се осъществява мониторинг на гнездовите находища. Стартирани са мащабни проекти (напр. GEF проект на стойност близо 1 млн. USD) за подбряване местообитанията и хранителната база на вида чрез подпомагане на природосъобразни стопански дейности на местните хора.

Червенонога ветрушка
Във връзка с рязкото влошаване състоянието на вида в световен мащаб, през 2006 г. БДЗП започна национално проучване на популацията. Паралелно беше приложена схема за подпомагане оцеляването на вида чрез изкуствени гнездилки. Стотици специално изготвени дървени къщички, разположени на подходящи места в различни части на страната, дават възможност застрашените соколчета да отгледат потомство. Опазването на вида се координира от регионалния офис на БДЗП в Свищов.

Дропла
От 1988 г. насам БДЗП активно събира данни за миналото и сегашно състояние на дроплата в България, което позволи да участваме в разработването на Международния план за действие за вида. През 2006-2007 г. беше извършено проучване на най-подходящите за вида райони, за да се оцени пригодността им за евентуално бъдещо реинтродуциране на вида у нас. Получени бяха изключително интересни сведения, включително за възможни размножаващи се малки групи в два района на Дунавската равнина.

Ливадният дърдавец като световно застрашен вид беше обект на национално преброяване, проведено от БДЗП през 1994-1997 г. На основата на данните от него беше подпомогнато разработването на Международния план за действие и разработен Национален план за опазване на вида. Идентифицираните заплахи за ливадния дърдавец послужиха на БДЗП да предприеме действия за опазване на местообитанията на вида (чрез няколко допълнителни проекта за опазване и подобряване състоянието на влажните ливади, за поставяне под защита на важни места и др.). По проекта си за ливадния дърдавец БДЗП използва за първи път в България радиотелеметрията при изследване и опазване на птици.

БДЗП осъществява в национален мащаб дейности за опазването и на редица други видове птици, като малката белочела гъска, морския орел, синявицата, тънкоклюния свирец, черния щъркел, ливадния блатар, белошипата ветрушка, полубеловратата мухоловка и др. За много от тях, освен системното събиране на данни и разработването на планове за действие, БДЗП прилага и конкретни преки мерки на терен.

Опазване на други застрашени видове в България
Опазване на сухоземните костенурки
В миналото широко разпространени на територията на България, днес двата вида сухоземни костенурки, шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermann), са световно застрашени видове, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2006) и са приоритет за опазване от редица международни конвенции. В българското законодателство са под протекцията на Закона за биологичното разнообразие, а Наказателният кодекс предвижда глоба от 1000 до 5000 лв. и лишаване от свобода до 5 години за унищожаване на екземпляри от двата вида. Въпреки предприетите от законодателя санкции, числеността на двата вида продължава да намалява със сериозни темпове. Причините за това са свързани с промяната на средата, в която живеят и с преки посегателства, които се отразяват върху поулациите на костенурките.

В периода 2005-2006 г. БДЗП реализира проект, насочен към опазването на сухоземните костенурки у нас. Част от резултатите:
Проучени са 6 опожарени територии (16 426 дка) и се установи, че горски мероприятия след пожарите (очистване на изгорялата дървесина, разораване и последващото залесяване на нетипични видове) водят до драстични промени в типовете местообитания и унищожаване на сухоземните костенурки на огромни територии в Източни Родопи.
На регионалните срещи за оптимизиране партньорството между местните общности, контролните органи и неправителствените организации са договорени конкретни ангажименти за съвместна работа по Националния план за действие за опазване на сухоземните костенурки на местно равнище.
18 проверки, проведени съвместно с контролните органи - общо 112 конфискувани или доброволно предадени сухоземни костенурки са върнати в естествените им местообитания. Проверени са 36 обекта, констатирани случаи на бракониерство - 23, съставени 17 наказателни актове.
В рамките на информационната кампания са направени над 60 публикации в националната и регионална преса, 5 радио и 7 телевизионни предавания.

Още за проекта и снимки
Всичко за сухоземните костенурки в България на www.testudo.bspb.org

Изпращайте до БДЗП информация за птиците в България - конкретни въпроси, наблюдения, сигнали за безпокойство и посегателства!

За контакти
ТУК

 

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax